Obchodní podmínky pro firmy poskytující výhody

Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Expainvest Alfa s.r.o. tímto vydává dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, obchodní zákoník, tyto Všeobecné obchodní podmínky. Tyto podmínky společnosti Expainvest Alfa s.r.o. upravují veškeré vztahy společnosti Expainvest Alfa s.r.o. se všemi uživateli (právnickými i fyzickými osobami) elektronických systémů s.r.o., které jsou k dispozici prostřednictvím počítačové sítě internet.

1.2 Dále tyto podmínky upravují veškeré obchodní vztahy společnosti Expainvest Alfa s.r.o., které se týkají automatizovaného zpracování dat, poradenství v obchodní činnosti a výroby reklamy.

1.3  Expainvest Alfa s.r.o. je obchodní společnost se sídlem: Němčičky 144, okr. Břeclav, PSČ 691 07, IČ: 29226287 zapsaná v obchodním rejstříku C 66961 vedená u Krajského soudu v Brně , vedená  Janem Záhorou, jednatelem společnosti a JUDr. Františkem Záhorou, jednatelem společnosti.

Právní vztahy

2.1 Veškeré shora uvedené vztahy, které nejsou upraveny těmito podmínkami nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě mezi společností  Expainvest Alfa s.r.o. a klientem, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

2.2 Odchylná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před těmito podmínkami.

2.3 Uživatel, klient nebo zprostředkovatel tímto potvrzuje, že s obsahem Všeobecných obchodních podmínek společnosti  Expainvest Alfa s.r.o. a podmínek užívání elektronických systémů společnosti  Expainvest Alfa s.r.o. souhlasí.

2.4 Elektronické systémy  Expainvest Alfa s.r.o. jsou určeny pro právnické nebo fyzické a veškeré podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné osobám, které je užívají nebo mohou užívat mimo území ČR. Případné spory se řeší pomocí zákonů České republiky.

Definice použitých pojmů

3.1 Užíváním elektronických systémů  Expainvest Alfa s.r.o. se pro účely těchto podmínek rozumí procházení, čtení a zápis do internetových stránek a programů připravených společností  Expainvest Alfa s.r.o., které jsou veřejně přístupné, případně dostupné pro registrované uživatele.

3.2 Uživatel je každá osoba, která používá elektronické systémy  Expainvest Alfa s.r.o. dostupné na počítačové síti internet.

3.3 Klient je právnická i fyzická osoba, které využívá služby definované v bodě 4. těchto podmínek pro vlastní potřebu.

3.4 Mediální zprostředkovatel je právnická i fyzická osoba, která zprostředkovává prodej služeb  Expainvest Alfa s.r.o. definovaných v 4.1.2) těchto podmínek.

3.5 Reklamní prostor je komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci firem a služeb.

Přehled služeb společnosti  Expainvest Alfa s.r.o.

4.1.1 Automatizované zpracování dat

Expainvest Alfa s.r.o. poskytuje automatizované zpracování dat v oblasti propagace a využívá k tomuto účelu elektronické systémy společnosti  Expainvest Alfa s.r.o. a technologického prostředí celosvětové počítačové sítě internet.

4.1.2 Reklamní služby na internetu

Reklamními službami na internetu se rozumí zabezpečení tvorby, vlastní technickou realizaci a prezentování reklamního prostoru na/prostřednictvím elektronických systémech provozovaných společností Expainvest Alfa  s.r.o.

4.1.3 Konzultační služby

Konzultačními službami se myslí ostatní poradenství v obchodní činnosti a ostatní služby související s předmětem podnikání Expainvest Alfa s.r.o.

4.2 Klient je oprávněn užívat shora poskytované služby pouze způsobem, který je v souladu s těmito podmínkami, s provozními podmínkami těchto služeb, se smlouvou a případnými pokyny poskytovatele.

Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

5.1 Expainvest Alfa  s.r.o. přijímá objednávky svých klientů nebo jejich zástupců, na základě kterých realizuje služby definované v bodě 4. těchto Všeobecných obchodních podmínek. V případě, že v objednávkovém formuláři není uvedena specifikace začátku poskytování služby, má se za to, že je poskytovaná služba zahájena neprodleně.

5.2 Registraci může klient provést prostřednictvím webového formuláře, dostupného na adrese http: www.nejlepsizmoravy.cz . Registraci může provést také telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem).“  Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, zejména pak: jméno zadavatele, sídlo, adresu pro zaslání fakturace, IČ, DIČ, jméno odpovědné osoby, přesné zadání objednávané služby.

5.3 Potvrzení závazné objednávky vystaví Expainvest Alfa  s.r.o. na základě žádosti klienta nebo zprostředkovatele. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy.  Expainvest Alfa s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že jí podala osoba nebo zástupce společnosti, který v minulosti porušil své závazky a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s  Expainvest Alfa s.r.o.

5.4 Expainvest Alfa   s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávky inzerce podle jednotných, věcně ospravedlnitelných zásad společnosti z důvodu obsahu, původu či technické formy, pokud je jejich obsah pro společnost nepřípustný. Toto platí i pro objednávky, které jsou podány prostřednictvím zástupců. Objednávky inzerce prostřednictvím externích kódů reklamních systémů jsou pro společnost závazné teprve po předložení vlastní inzerce a jejím schválení. Inzerce propagující výrobky a/nebo služby konkurující činnosti  Expainvest Alfa s.r.o. nebude bez předchozího schválení rovněž přijata. Odmítnutí objednávky bude zadavatel sděleno bez zbytečného prodlení.

Podklady a garance termínů

6.1 Za včasné a bezchybné dodání podkladů je odpovědný zadavatel reklamní kampaně. Není-li uvedeno jinak, považuje se za včasné dodání podkladů lhůta dva pracovní dny před začátkem kampaně u standardních (tj. v ceníku uvedených) reklamních formátů a pět pracovních dní u ostatních. V případě prodlení klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů nese klient zodpovědnost za všechny dodatečné náklady spojené s případným zrychleným zpracováním podkladů, storno podmínkami apod.  Expainvest Alfa s.r.o. si vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění po vzájemné dohodě v případě dodání podkladů v nestandardních formátech.

6.2 Zadavatel je zodpovědný za obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzerci, jsou v souladu s právními předpisy a že neoprávněně nezasahují zejména do autorských práv a ostatních práv a oprávněných zájmů třetích osob. V případě uplatňování nároků třetí osobou je zadavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající, nebo je povinen nahradit společnosti  Expainvest Alfa s.r.o. škody, které vznikly uveřejněním chybné nebo právně nepřípustné (závadné) inzerce.

6.3 Společnost  Expainvest Alfa s.r.o. dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerce a není povinna tyto podklady uchovávat, případně zadavateli vracet.

6.4 V případě využití elektronického systému  Expainvest Alfa s.r.o. pro zadávání dat jsou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech systémů společnosti  Expainvest Alfa s.r.o. nejdéle do jednoho pracovního dne po odeslání údajů klientem. Pokud se však jedná o první použití autorizované časti systémů  Expainvest Alfa s.r.o. Klientem (tj. prostřednictvím nové registrace firmy), pak jsou informace zobrazeny na elektronických systémech  Expainvest Alfa  s.r.o. po ověření této nové registrace klienta, nejdéle však do tří pracovních dnů po odeslání údajů. V případě použití jiného způsobu předání podkladů, garantuje  Expainvest Alfa s.r.o. zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejdéle však do pěti pracovních dnů od převzetí podkladů, není-li dohodnuto jinak.

6.5 Společnost  Expainvest Alfa s.r.o. je oprávněna využít údaje o ubytovacím zařízení, zadané provozovatelem nebo jeho zástupcem, i mimo elektronické systémy provozované  Expainvest Alfa s.r.o. v případě, že je propagace či zveřejnění aktuálních údajů v zájmu daného ubytovacího zařízení.

6.6 Termín započetí služby ze strany  Expainvest Alfa s.r.o. v případě 4.1.3) těchto obchodních podmínek je předmětem samostatné objednávky nebo smlouvy

6.7 Podklady pro grafické reklamní prostory /služba definovaná v bodě 4.1.2) těchto podmínek/ je možné předávat elektronickou poštou v běžných formátech *.jpg, *.gif nebo *.swf o maximální velikosti do 35 kB.

Uzavření smlouvy

7.1 Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena:

 1. a) okamžikem započetí s poskytováním služeb dle objednávky prokazatelně doručené společnosti Expainvest Alfa  s.r.o. v případě, že   Expainvest Alfa s.r.o. do tří pracovních dnů objednávku neodmítne.
 2. b) podpisem řádné písemné smlouvy mezi klientem a  Expainvest Alfa  s.r.o.
 3. c) telefonickým objednáním služeb zákazníkem

7.2   Expainvest Alfa s.r.o. si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat písemné uzavření smlouvy, o čemž včas vyrozumí klienta.

7.3  Klient současně souhlasí s tím, že jeho telefonický rozhovor se společností, činěný za účelem objednávky, bude společností nahráván, a to za účelem prokázání učinění objednávky. Klient dále souhlasí s tím, že jakýkoli jeho telefonický rozhovor se společností může být společností nahráván. Společnost bude nahraný telefonický rozhovor uchovávat po dobu smluvního vztahu s tím, že po uplynutí této doby bude možno záznam telefonického rozhovoru použít pouze za účelem ochrany práv společnosti jako správce v něm obsažených osobních údajů klienta, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení, jehož je společnost nebo klient účastníkem. Klient souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, které sdělil společnosti a které jsou obsaženy v záznamu telefonického rozhovoru, budou v jeho rámci společností drženy po dobu a za účelem uchování záznamu.

7.4 Klient podepsáním smlouvy, telefonickým objednáním služeb nebo zasláním objednávky souhlasí s:

 1. a) respektováním  termínů a dalších skutečností specifikovaných v těchto obchodních podmínkách (grafických formátů, formy předávání podkladů atd.)
 2. b) respektováním technických možností média Internet a elektronických systémů společnosti  Expainvest Alfa s.r.o.

9.2 Mediální zprostředkovatel může na základě dohody zprostředkovávat reklamní služby podle bodu 4.1.2 těchto podmínek. V tomto případě náleží zprostředkovateli standardní agenturní provize ve výši 15% z objemu zprostředkovaných služeb, není-li sjednáno individuálně jinak ve smlouvě.  Agenturní provize se nevztahuje na služby 4.1.1) a 4.1.3) definované v tomto dokumentu.

Fakturace a platební podmínky

8.1 Za poskytované služby uvedené v bodě 4. těchto obchodních podmínek náleží společnosti  Expainvest Alfa s.r.o. odměna dle ceníku služeb  Expainvest Alfa  s.r.o., platného ke dni doručení objednávky klienta.

8.2 Odměna je splatná na základě daňového dokladu – faktury, vystavené  Expainvest Alfa s.r.o. klientovi.  Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 2-3 pracovních dnů od objednání). Zároveň je zaslána faktura, která je splatná do 14 dní. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury.“

8.3 Odměna Expainvest Alfa  s.r.o. může být v případě zprostředkování služby viz. bod 9. těchto podmínek a na základě písemné smlouvy nebo objednávky snížena o agenturní provizi.

8.4 Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě služeb definovaných v 4.1.1) a 4.1.2) první den plnění služby ze strany  Expainvest Alfa s.r.o.. V ostatních případech je datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den plnění služby ze strany  Expainvest Alfa  s.r.o.

8.5 Klient nemá nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.

8.6  Expainvest Alfa  s.r.o. si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním služeb uhrazením zálohy v dohodnuté výši a dohodnutým způsobem.

Zprostředkování prodeje služeb Expainvest Alfa s.r.o.

9.1 Klient se zavazuje využívat služeb  Expainvest Alfa s.r.o. výhradně pro svou potřebu a nezprostředkovávat služby  Expainvest Alfa s.r.o. pod svým jménem třetím osobám. Při porušení tohoto ustanovení je  Expainvest Alfa s.r.o. oprávněno s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovým klientem a požadovat po něm náhradu škody tímto způsobené.

Reklamace – náhradní výkon

10.1 Zadavatel má v případě chybného zveřejnění inzerce ze strany vydavatele (špatné zadání URL, záměna inzerátů) nárok na slevu, popř. náhradní zveřejnění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen. Pokud Expainvest Alfa  s.r.o. neuveřejní inzerci v dohodnutém náhradním termínu, který byl za tímto účelem stanoven, nebo pokud náhradní inzerát opakovaně není bezchybný, pak má zadavatel právo na snížení ceny.

Odstoupení od smlouvy

11.1 Expainvest Alfa  s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy okamžitě, jestliže:

 1. podklady pro plnění služby, dodané klientem, nejsou v souladu s platnými zákony ČR
 2. klient je v prodlení se zaplacením odměny Expainvest Alfa  s.r.o. podle splatnosti faktur
 3. klient prokazatelně poškozuje dobré jméno  Expainvest Alfa s.r.o. nebo jeho obchodních značek
 4. požadované plnění je v přímém rozporu s obchodními zájmy  Expainvest Alfa s.r.o.
 5. klient požaduje prezentování informací na elektronických systémech společnosti  Expainvest Alfa s.r.o., které jsou v rozporu s bodem 13.1) těchto podmínek.

11.2 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy:

 1. nejpozději do třetího dne plnění služby  Expainvest Alfa  s.r.o. prostřednictvím elektronických systémů, tj. třetí den po započetí služby podle 4.1.1) a 4.1.2) těchto obchodních podmínek. V takovém případě je klient povinen uhradit    Expainvest Alfa s.r.o. odstupné ve výši 50 % z ceny služby, dle ceníku platného v okamžiku uzavření smlouvy.
 2. v případě že dojde k prokazatelnému přerušení poskytování služeb ze strany  Expainvest Alfa s.r.o. po dobu delší než pět pracovních dnů. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy klient písemně, faxem nebo e-mailem vyrozumí Expainvest Alfa  s.r.o. o přerušení služby.

Zánik smlouvy a sankce

12.1 Smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek zaniká:

 1. uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena a tento termín je součástí objednávky klienta
 2. odstoupením od smlouvy v souladu s bodem 11. těchto podmínek
 3. dohodou  Expainvest Alfa s .r.o. a klienta

12.2 V případě stornování objednané reklamní kampaně do 7 dnů před zahájením kampaně, si  Expainvest Alfa s.r.o. vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny objednávky. V případě, že je objednaná kampaň stornována méně než 7 dní před zahájením kampaně, si  Expainvest Alfa  s.r.o. vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny objednávky.

12.3 Pokud klient odstoupí od smlouvy, ve které jsou obsaženy služby specifikované v 4.1.3), klient souhlasí s přeúčtováním všech storno poplatků dodavatelských organizací společnosti  Expainvest Alfa s.r.o. A případně storno poplatku s.r.o. ve výši 10% z objemu zakázky.

12.4 Pro případ prodlení klienta s úhradou odměny dle bodu 8.2. těchto obchodních podmínek, vzniká   Expainvest Alfa s.r.o. nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb.

12.5  Expainvest Alfa s.r.o. může v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek, včetně objednávek z rámcové či jiné dlouhodobé smlouvy, nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných platbách předem.

12.6  Expainvest Alfa s.r.o. si vyhrazuje právo v případě prodlení klienta s úhradou odměny dle bodu 8.2. těchto obchodních podmínek po dobu delší než jeden kalendářní měsíc prezentovat informace o závazku klienta na elektronických systémech  Expainvest Alfa s.r.o.

Zamezení používání elektronických systémů Expainvest Alfa s.r.o.

13.1   Expainvest Alfa s.r.o. si vyhrazuje právo zamezení prezentování zejména:

 1. Informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy
 2. Prezentování informací o třetích osobách bez jejich vědomí
 3. Informací, které mohou poškodit dobré jméno společnosti či obchodní značky Expainvest Alfa s.r.o. nebo i jiných fyzických i právnických osob.

13.2   Expainvest Alfa  s.r.o. upozorní uživatele, klienta nebo zprostředkovatele na rozpor s platnými podmínkami užívání elektronických systémů a může požadovat okamžitou nápravu ze strany klienta nebo tyto informace neprodleně smazat ze systému, a to i bez souhlasu klienta, uživatele nebo zprostředkovatele.

13.3  Expainvest Alfa s.r.o. si vyhrazuje právo zamezit možnosti užívání systémů  Expainvest Alfa s.r.o. při opakovaném porušování podmínek užívání dostupnými technickými a právními prostředky.

Odpovědnost za škodu

14.1 Společnost  Expainvest Alfa   s.r.o. neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení  Expainvest Alfa   s.r.o.

Pravdivost prezentovaných informací

15.1 Klient se zavazuje prezentovat prostřednictvím elektronických systémů   Expainvest Alfa  s.r.o. výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám.

15.2 Uživatel, klient nebo zprostředkovatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím elektronických systémů   Expainvest Alfa  s.r.o. pouze informace, které nemohou vést k jejich záměně s jinou osobou, nabídkou nebo poptávkou.

15.3 Za pravdivost prezentovaných informací je zodpovědný uživatel, který tyto informace uložil na elektronické systémy    Expainvest Alfa s.r.o. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že   Expainvest Alfa  s.r.o. bude uchovávat informace o zápisu dat do systému vedoucí jednoznačně ke konkrétnímu uživateli.

Autorská práva a ochranné známky

16.1 Klient nebo zástupce tímto prohlašuje, že řádně získal a uhradil veškerá práva, včetně autorských odměn a odměn za poskytnutí licence v souvislosti s prezentováním informací, sloganů, obrazově zvukových záznamů či reklam. Expainvest Alfa  s.r.o. nenese zodpovědnost za porušení autorských práv klientem.

16.2 Jakékoli užití elektronických systémů   Expainvest Alfa  s.r.o., nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména jejich užití formou šíření, kopírování či další technické zpracování je zakázáno bez prokazatelného souhlasu  Expainvest Alfa s.r.o. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu stránek ze strany uživatelů.

16.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na systémech společnosti  Expainvest Alfa s.r.o. je umožněno pouze pro soukromé účely s tím, že materiály nesmí být reprodukovány v žádné editovatelné podobě. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy, prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu, jsou zakázány.

Nakládání s daty a ochrana osobních údajů

17.1 S osobními údaji uživatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC. Tím není dotčeno právo poskytovatele v případě objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti zákazníkem následujícím způsobem:

 1. použití pro marketing v rámci služeb poskytovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných klientům a uživatelům
 2. poskytnout údaje nutné pro provedení služby třetím stranám

17.2 Pokud při užívání elektronických systémů   Expainvest Alfa  s.r.o. poskytne uživatel osobní údaje, nebude    Expainvest Alfa s.r.o. tyto osobní údaje prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez souhlasu uživatele.   Expainvest Alfa s.r.o. je oprávněna se obrátit s ověřením na uživatele o správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

17.3 Statutární zástupce společnosti Expainvest Alfa  s.r.o. byl registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů dne .

Další ujednání

18.1 Kontaktní údaje pro písemný styk s  Expainvest Alfa   s.r.o., na které se odvolávají tyto podmínky, jsou jednoznačně stanoveny na: Expainvest Alfa s.r.o., Němčičky 144

18.2  Expainvest Alfa   s.r.o. je oprávněna tyto Obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi   Expainvest Alfa  s.r.o. a klientem, mediálním zprostředkovatelem nebo uživatelem se však vždy řídí podmínkami, účinnými v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

Tyto obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů společnosti   Expainvest Alfa  s.r.o. jsou platné a účinné od  14. června 2015